PRAWO ADMINISTRACYJNE

     Prawo administracyjne to niezwykle szeroka i różnorodna gałąź prawa, regulująca stosunki prawne, dla których wspólnym mianownikiem jest relacja jednostka – organ władzy publicznej (państwowej lub samorządowej). Zespół Kancelarii KKKN Legal.  posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed organami administracji publicznej.

     Znajomość procedur administracyjnych oraz wieloletnie doświadczenie pozwala nam doradzać m.in. w sprawach z zakresu: prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prawa wodnego, prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa o gospodarce nieruchomościami, prawa spółdzielczego, prawa ochrony środowiska, prawa imigracyjnego.

Zespół Kancelarii Adwokackich KKKN Legal. w zakresie prawa administracyjnego:

– doradzamy i sporządzamy porady i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej;

– sporządzamy i składamy wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych;

– sporządzamy i składamy odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia wydane w toku postępowań administracyjnych;

– sporządzamy i składamy wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych;

– sporządzamy i składamy wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego;

– reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej;

– reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;

– występujemy o wydanie koncesji lub zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;

– dokonujemy w imieniu klientów wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień;pozyskujemy w imieniu klientów niezbędne zaświadczenia z urzędów

administracji państwowej i samorządowej oraz urzędów skarbowych.